تبلیغات
سلامت - سخنی از شیخ الرئیس ابوعلی سینا
سلامت
برای سلامت ذهن وجسم پیشگیری را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

حکیم شیخ الرئیس ابوعلی سینا در مقامات العارفین گوید:

 سه چیز موجب کمال  ادمی است:

عشق عفیف,آواز لطیف,عبادت بافکر